EN
Emisije stakleničkih plinova

Emisije stakleničkih plinova

EU-ETS je Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Osnovni cilj uspostave sustava je ograničavanje emisija stakleničkih plinova i postupno smanjivanje na troškovno učinkovit način. 

Tijekom 2018. godine ukupne emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora smanjenje su za 17% u odnosu na 2017. Rezultat je to smanjenja potrošnje tekućeg goriva u termoelektranama (TE) i termoelektranama-toplanama (TE-TO) i kotlovnicama za grijanje radova te smanjenja broja sati rada termoelektrana na ugljen. Pritom su se emisije CO2 iz BE-TO Sisak i BE-TO Osijek u 2018. povećale za 26% jer je 2017. bila godina probnog rada za obje energane. Stoga su radile manji broj sati pa je i potrošnja šumske biomase bila manja. Emisije CO2 iz kotlovnica za grijanje gradova smanjenje su za 7% u odnosu na 2017. godinu.

Ukupne godišnje emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora
  2017. 2018. 2018./2017. (%)
Termoelektrane i termoelektrane-toplane/tCO2 2.780.074 2.274.841 82
Bioenergane na drvnu sječku/tCO2 36.967 46.667 126
Kotlovnice za grijanje gradova/tCO2 33.353 30.973 93
UKUPNO 2.850.394 2.352.481 83
 

Intenzitet emisija CO2

Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE i 50% Nuklearne elektrane Krško) za 2018. bio je 147 g CO2/kWh.
 

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS)

Osnovni cilj uspostave EU-ETS-a je ograničiti emisije stakleničkih plinova i postupno ih smanjivati na troškovno učinkovit način. Treće razdoblje EU ETS-a započelo je 2013. godine i trajat će do kraja 2020. godine. Obveznici trgovanja mogu kupovati emisijske jedinice na državnim dražbama, na burzama te putem bilateralnih ugovora s partnerima. Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane – toplane čiji je operater HEP-Proizvodnja d.o.o. i Pogon Osijek operatera HEP-Toplinarstvo d.o.o., obveznici su trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.
Pri proračunu emisija CO2 koristi se metodologija i emisijski faktori koji su definirani u odobrenim Planovima praćenja emisija stakleničkih plinova za termoenergetska postrojenja HEP-Proizvodnje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno oni koje propisuje Međuvladino tijelo za klimatske promjene (IPCC) za postrojenja HEP-Toplinarstva.
HEP-ovi izvori u europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS) dostavljaju Izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji Ministarstvu zaštite okoliša i energetike do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a verifikaciju emisija stakleničkih plinova obavlja neovisni akreditirani verifikator.


Emisije CO2 iz HEP-ovih izvora u sustavu EU-ETS (uređaji za loženje snage ˃ 20 MWt)

 

2017.

2018.

2018./2017. (%)

Termoelektrane i termoelektrane-toplane/tCO2

2.780.074

2.274.841

82

Kotlovnice za grijanje gradova/tCO2

190

64

34
UKUPNO: 2.780.264 2.274.905 82

 
Besplatne emisijske jedinice Europska komisija dodjeljuje HEP-ovim postrojenjima u EU-ETS-u za proizvodnju toplinske energije koju predaju u centralni toplinski sustav (CTS) te energiju koju predaju tzv. „carbon leakage“ postrojenjima tj. postrojenjima za koje postoji rizik da će svoju proizvodnju premjestiti u države koje nisu obveznice EU-ETS-a te dio energije koju predaju u tzv. non-carbon leakage postrojenja tj. postrojenja za koja ne postoji taj rizik. Besplatne emisijske jedinice dodjeljuje Europska komisija na temelju Izvješća o referentnim podacima (tzv. NIMsBL) i na osnovu Plana za metodologiju praćenja, a dodijeljene količine su podložne promjenama ovisno o proizvodnji toplinske energije za prethodnu godinu sukladno izvješćima koje operateri dostavljaju u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Broj besplatnih emisijskih jedinica dodijeljen HEP-ovim izvorima u EU-ETS-u

 

2017.

2018.

2018./2017. (%)

Termoelektrane i termoelektrane-toplane/tCO2

262.114

224.991 86

Kotlovnice za grijanje gradova/tCO2

296 54 34
UKUPNO:   225.045 86


Kao i prethodnih godina, od 2013. otkad je uključena u EU-ETS, HEP grupa je u zakonski propisanim rokovima predala emisijske jedinice u količinama koje odgovaraju verificiranima emisijama CO2 na svih devet računa otvorenih u Registru EU.