EN
Kupci

Kupci

Prvi korak za priključenje na mrežu je podnošenje Zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju kojeg HEP ODS izdaje Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) i Ugovor o priključenju, u kojem su definirani uvjeti priključenja.
 
Ugovor o priključenju sadrži iznos naknade za priključenje na mrežu te dinamiku plaćanja naknade i izgradnje priključka. Naknada za priključenje je namijenjena financiranju izgradnje priključka i stvaranju tehničkih uvjeta u mreži. Naknada za priključenje instalacije kupca na mrežu jednaka je:

  • umnošku jedinične cijene i priključne snage ili
  • stvarnom trošku priključenja kupca na mrežu.

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje je definirana Pravilnikom o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i povećanje priključne snage. Jedinična cijena za priključnu snagu iznosi 1350kn/kW, (1700kn/kW za grad Zagreb) bez PDV-a.


Drugi korak za priključenje na mrežu je podnošenje Zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i priključenje na mrežu, temeljem kojeg HEP ODS izdaje Elektroenergetsku suglasnost (EES) i sklapa s investitorom Ugovor o korištenju mreže te priključuje građevinu kupca na mrežu. 

Ukoliko investitor neće biti prisutan prilikom prvog korištenja mreže podnosi Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže, temeljem kojeg HEP ODS izdaje EES i sklapa s investitorom Ugovor o korištenju mreže. U tom slučaju stavljanje instalacije investitora/vlasnika građevine pod napon (početak korištenja mreže) obavlja se temeljem Zahtjeva za početak korištenja mreže.


Preduvjet za početak korištenja mreže je sklopljen ugovor o opskrbi s jednim od opskrbljivača na tržištu i sklopljen ugovor o korištenju mreže s HEP ODS-om.

Proces priključenja na mrežu opisan je i u Vodiču za priključenje

 
Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1350 kn/kW
Naknada = 9936 kn (7,36*1350)

Grad Zagreb:
Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1700 kn/kW
Naknada za Grad Zagreb = 12512 kn (7,36*1700)