EN
Troškovi, investicije i naknade

Troškovi, investicije i naknade

Hrvatska elektroprivreda od 2004. godine u okviru internog sustava Računovodstvenog praćenja izdataka za zaštitu okoliša (RETZOK), redovito bilježi, prati i izvještava o investicijama i troškovima redovnog poslovanja za zaštitu okoliša.

O investicijama i troškovima redovnog poslovanja HEP svake godine izvještava Državni zavod za statistiku u okviru Godišnjeg izvještaja o investicijama u zaštiti okoliša.

O investicijama i troškovima redovnog poslovanja za zaštitu okoliša HEP izvještava i u Godišnjem izvješću o poslovanju te Izvješću o održivosti.


Troškovi redovnog poslovanja za zaštitu okoliša

U sustavu RETZOK troškovi redovnog poslovanja za zaštitu okoliša prate se prema sljedećim pokazateljima:

 • Sastavnice okoliša – zrak, vode, tlo, biološka i krajobrazna raznolikost
 • Pritisci na okoliš – otpad, buka i vibracije, neionizirajuće zračenje
 • Istraživanje i razvoj
 • Ostali troškovi u koje su uključene i naknade.

Investicije u zaštiti okoliša

U sustavu RETZOK investicije za zaštitu okoliša prate se prema sljedećim parametrima:
 • Sastavnice okoliša – zrak, vode, tlo, biološka i krajobrazna raznolikost
 • Pritisci na okoliš – otpad, buka i vibracije, neionizirajuće zračenje
 • Istraživanje i razvoj
 • Ostale investicije u koje su uključeni i projekti stvaranja prijateljskog okruženja u lokalnim zajednicama
 
Područje zaštite okoliša Troškovi redovnog poslovanja (u tisućama kuna) Investicije (u tisućama kuna)
Zrak i klima 56 023 69
Otpadne vode 3 392 195
Otpad 8 640 4 083
Zaštita tla i podzemnih voda 1 488 64
Zaštita prirode i krajolika 6 143 4 725
Zaštita od zračenja  38 0
Istraživanje i razvoj 41 1 140
Ostalo (većinom naknade u redovnom poslovanju) 67 720 348
UKUPNO 2015. 148 727 7 769
UKUPNO 2014. 143 504 10 625
UKUPNO 2013. 84 180 16 904
UKUPNO 2012. 84 796 16 396
UKUPNO 2011. 104 126 7 469
UKUPNO 2010. 87 507 10 023

 

Naknade


Naknade za emisije onečišćujućih tvari u okoliš koje HEP uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su naknade za emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), opterećivanje okoliša opasnim i neopasnim otpadom, naknada za uvoz akumulatora i baterija te posebna naknada za okoliš za vozila na motorni pogon.


Naknade za NOx, SO2 i CO2


HEP-ovi izvori koji ispuštanju više od 100 kg SO2 i više od 30 kg NOx godišnje plaćaju naknadu od 2004. godine. Jedinična naknada za jednu ispuštenu tonu SO2 i NOX 2004. i 2005. godine iznosila je 192 kn, a od 2006. godine iznosi 310 kn.

HEP-ovi izvori koji ispuštaju 30 ili više kg CO2 godišnje plaćali su naknadu od 2007. do 2013. godine tj. do uključivanja Hrvatske pa tako i HEP-a u EU-ETS.  HEP-ovi izvori obveznici plaćanja naknade za emisije SO2 i NOx u okoliš od 2004. godine nadalje te za CO2 od 2007. do 2013. godine su:
 • HEP-Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
 • HEP-Toplinarstvo d.o.o. - kotlovnice za proizvodnju toplinske energije za kupce u Zagrebu, Sisku, Osijeku i dijelu Zagrebačke županije
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - kotlovnice za grijanje HEP-ovih poslovnih prostora.

Sukladno Uredbi o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid, od 1.1.2015. godine ukinuta je obveza plaćanja naknada za emisije sumporovog dioksida (SO2) i dušikovih oksida (NOx).


Naknade za otpad


Naknade za opterećivanje okoliša otpadom uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naknadu od 2004. godine plaćaju operateri postrojenja koja odlažu komunalni i/ili neopasni industrijski otpad na odlagališta te koji proizvode opasni otpad, ne obrade ga ili ne izvezu. Jedinična naknada za tonu proizvedenog i odloženog neopasnog industrijskog otpada na odlagalište iznosi 12 kn, a za proizvedeni, a neobrađeni i neizvezeni opasni otpad iznosi 100 kn.

HEP predaje mješoviti komunalni otpad ovlaštenim tvrtkama  i plaća naknadu ovisno o količini proizvedenog mješovitog komunalnog otpada ili prema površini poslovnog prostora.

HEP plaća i naknadu za odlaganje vlastitog neopasnog otpada koji nastaje u proizvodnom procesu proizvodnje električne energije u plominskim termoelektranama na interno odlagalište neopasnog otpada.

Sukladno Uredbi o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid, od 1.1.2015. godine ukinuta je obveza plaćanja naknada za emisije sumporovog dioksida (SO2) i dušikovih oksida (NOx).


Naknade za vode


Naknade koje  HEP plaća Hrvatskim vodama  su:
 
 • Vodni doprinos koji se plaća u tri zone - A, B i  C. Vodni doprinos plaća investitor gradnje na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi od 16. veljače 2006. pa nadalje.
 • Naknada za uređenje voda koju plaćaju svi vlasnici ili drugi nositelji ovlasti korištenja ili upravljanja nekretninama. 
 • Naknada za korištenje voda koju plaćaju HEP-ovi pogoni koji zahvaćaju i crpe vodu iz njena prirodnog ležišta, neovisno o namjeni za koju se voda koristi. Količina zahvaćene odnosno crpljenje vode utvrđuje se mjerenjem na temelju mjernih uređaja koje su obvezni ugraditi HEP-ovi pogoni koje zahvaćaju odnosno crpe vodu. Za vodu isporučenu putem javnog vodoopskrbnog sustava osnovica za obračun naknade je količina potrošene vode. 
 • Naknada za zaštitu voda  koju plaćaju HEP-ovi pogoni koji ispuštaju otpadne tehnološke i rashladne vode. Naknada se sastoji od osnovne naknade koja je jednaka za sve obveznike i obračunava prema ukupnoj ispuštenoj količini vode utvrđenoj mjerenjem na mjernim uređajima ili na temelju procjene. U izračun naknade ulazi i koeficijent za povećanu zagađenost ispuštene tehnološke vode te za vode s promijenjenim svojstvima (razlike u temperaturi i sl.) kao i koeficijent za ugrađene uređaje za pročišćavanje vode koji su u funkciji. Podaci o uplaćenim naknadama za vode nalaze se ovdje.

Ostale naknade


Naknade za uvoz akumulatora i baterija uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Baterije i akumulatore koje za potrebe svojih proizvodnih procesa ne može nabaviti na području Republike Hrvatske, HEP unosi iz zemalja Europske unije, odnosno uvozi iz zemalja izvan EU i za to plaća naknadu.

I posebnu naknadu za okoliš za vozila na motorni pogon HEP također uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. HEP za svoja motorna vozila plaća posebnu naknadu pri registraciji, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila. Iznos posebne naknade određuje se i plaća prema vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila. Provedbom projekta E-mobilnost  i nabavom električnih vozila i zamjene dijela HEP-ovih vozila koja kao pogonsko gorivo koriste derivate fosilnih goriva, smanjit će se emisije onečišćujućih tvari u zrak, ali i iznos ove naknade.