EN
Emisija onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih izvora

Emisija onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih izvora


Emisija je ispuštanje tj. unošenje onečišćujućih tvari u zrak. Emisija se u hrvatskim zakonskim propisima prikazuje kao masa onečišćujuće tvari u miligramima (mg) u kubičnom metru normiranog zraka (mn3) tj. mg/mn3.


Izvori emisija


HEP-ovi izvori onečišćujućih tvari u zrak su:
  • termoelektrane i termoelektrane-toplane operatera HEP-Proizvodnje d.o.o.- TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
  • kotlovnice operatera HEP-Toplinarstva d.o.o. za proizvodnju toplinske energije za kupce u Zagrebu, Sisku, Osijeku i dijelu Zagrebačke županije
  • kotlovnice za grijanje vlastitih poslovnih prostora HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Onečišćujuće tvari nastaju kao posljedica izgaranja fosilnih goriva u uređajima za loženje u procesu proizvodnje električne i toplinske energije te pri proizvodnji tehnološke pare za industrijsku potrošnju. Iz HEP-ovih izvora onečišćujuće tvari ispuštaju se u zrak kroz dimnjake.

Od fosilnih goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare za industrijsku potrošnju u HEP-u se koriste se ugljen, tekuća goriva i plin.Vrste onečišćujućih tvari


Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak iz HEP-ovih izvora su:
  • sumporov dioksid (SO2)
  • dušikovi oksidi (NOx)
  • ugljikov monoksid (CO)
  • ugljikov dioksid (CO2)
  • krute čestice 
 Emisije onečišćujućih tvari u zrak – NOx, SO2, CO i krutih čestica iz termoelektrana i termoelektrana-toplana (t/god):
Godina NOx t/god SO2 t/god CO t/god krute čestice t/god
2016. 4.615 3.172 252 140
2017. 2.779 1.444 225 69
 
Tijekom 2017. u HEP-ovim su termoelektranama i termoelektranama-toplanama smanjene su emisije NOx za 40 posto, SO2 za 55, CO za 11 te krutih čestica za 51 posto u odnosu na 2016. godinu. Smanjenje emisija u 2017. godini u odnosu na 2016. je rezultat promjene goriva te smanjenja broja sati rada termoelektrana na ugljen.


Emisije onečišćujućih tvari u zrak – NOx, SO2, CO i krutih čestica iz bioenergana – BE-TO Osijek i BE-TO Sisak
Godina NOx t/g SO2 t/god CO t/god Krute čestice t/god
2017. 26,74 3,56 29,7 56,77
 
U 2017. godni s radom su započele s radom dvije HEP-ove bioenergane koje kao pogonsko gorivo koriste netretiranu drvnu sječku.


Emisije onečišćujućih tvari u zrak - NOx, SO2, CO i krutih čestica iz kotlovnica za grijanje gradova (t/god):
Godina NOx t/god SO2 t/god CO t/god krute čestice t/god
2016. 35 16 2,8 4
2017. 17 6 2,5 0,5
 
Do smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak 2017. godine u odnosu na 2016. godinu došlo je i u kotlovnicama za grijanje gradova i to NOx za 32 posto, SO2 za 60, CO za 11 te krutih čestica za 83 posto zbog smanjenja potrošnje tekućih fosilnih goriva.
 


Mjerenje emisija


Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak provode se prvim, povremenim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na ispustu/dimnjaku. Učestalost mjerenja onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinog ispusta/dimnjaka uređena je zakonskim propisom.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana-toplana mjere se kontinuirano automatskim mjernim sustavima (AMS), a podaci se prenose računalnom mrežom u Informacijski sustav o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora  koji vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Emisije iz kotlovnica HEP-Toplinarstva d.o.o. za grijanje gradova te kotlovnica za grijanje vlastitih poslovnih prostora HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. mjere se povremenim mjerenjima. 
 


Tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi


Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) tj. kontrolirane tvari nalaze se u rashladnoj opremi, klimatizacijskim uređajima i protupožarnim aparatima. U HEP-u se sukladno zakonskim propisima vode podaci o količinama i uporabi kontroliranih tvari, a provjeru propuštanja obavljaju ovlašteni serviseri s dozvolom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. vode se podaci o količinama fluoriranog stakleničkog plina SF6 (sumporov heksafluorid) koji je u uporabi te se, sukladno zakonskim propisima, podaci jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.Nadzor i izvještavanje

Podaci o vrstama i količinama onečišćujućih tvari u zrak, vrsti i karakteristikama korištenog goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare iz HEP-ovih izvora snage veće od 100 kW, ukoliko prelaze pragove ispuštanja onečišćujućih tvari na lokaciji, unose se jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Pragovi ispuštanja onečišćujućih tvari na lokaciji propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15). Na temelju prijavljenih podataka u ROO, HAOP izrađuje godišnja Izvješća o podacima iz ROO.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi koordinirane inspekcijske nadzore te objavljuje godišnja izvješća o rezultatima provedbe koordiniranih inspekcijskih nadzora u okviru kojih se izvješćuje i o provedenim nadzorima na HEP-ovim lokacijama.