EN
Emisija onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih izvora

Emisija onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih izvora

Emisija je ispuštanje tj. unošenje onečišćujućih tvari u zrak. Emisija se u hrvatskim zakonskim propisima prikazuje kao masa onečišćujuće tvari u miligramima (mg) u kubičnom metru normiranog zraka (mn3) tj. mg/mn3.


Izvori emisija


HEP-ovi izvori onečišćujućih tvari u zrak su:
  • termoelektrane i termoelektrane-toplane operatera HEP-Proizvodnje d.o.o.- TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
  • kotlovnice operatera HEP-Toplinarstva d.o.o. za proizvodnju toplinske energije za kupce u Zagrebu, Sisku, Osijeku i dijelu Zagrebačke županije
  • kotlovnice za grijanje vlastitih poslovnih prostora HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Onečišćujuće tvari nastaju kao posljedica izgaranja fosilnih goriva u uređajima za loženje u procesu proizvodnje električne i toplinske energije te pri proizvodnji tehnološke pare za industrijsku potrošnju. Iz HEP-ovih izvora onečišćujuće tvari ispuštaju se u zrak kroz dimnjake.

Od fosilnih goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare za industrijsku potrošnju u HEP-u se koriste se ugljen, tekuća goriva i plin.Vrste onečišćujućih tvari


Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak iz HEP-ovih izvora su:
  • sumporov dioksid (SO2)
  • dušikovi oksidi (NOx)
  • ugljikov monoksid (CO)
  • ugljikov dioksid (CO2)
  • krute čestice 
 
Prikaz emisija onečišćujućih tvari po jedinici proizvoda (t/GWh) za razdoblje 2010.-2015.:
 
Godina NOx t/god SO2/god krute čestice (PM10) t/god C02t/god
2010. 5318 8277 313 3899372
2011. 5574 9621 220 4035541
2012. 5156 8055 179 3726274
2013. 5286 6025 93 3490584
2014. 4779 3747 145 2947102
2015. 4701 4957 180 2956802


Za svaku od onečišćujućih tvari koja se ispušta u zrak propisane su granične vrijednosti emisija (GVE), koje se ne smiju prekoračiti tijekom uobičajenog rada.
 


Mjerenje emisija


Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak provode se prvim, povremenim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na ispustu/dimnjaku. Učestalost mjerenja onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinog ispusta/dimnjaka uređena je zakonskim propisom.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana-toplana mjere se kontinuirano automatskim mjernim sustavima (AMS), a podaci se prenose računalnom mrežom u Informacijski sustav o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora  koji vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Emisije iz kotlovnica HEP-Toplinarstva d.o.o. za grijanje gradova te kotlovnica za grijanje vlastitih poslovnih prostora HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. mjere se povremenim mjerenjima. 
 


Tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi


Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) tj. kontrolirane tvari nalaze se u rashladnoj opremi, klimatizacijskim uređajima i protupožarnim aparatima. U HEP-u se sukladno zakonskim propisima vode podaci o količinama i uporabi kontroliranih tvari, a provjeru propuštanja obavljaju ovlašteni serviseri s dozvolom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. vode se podaci o količinama fluoriranog stakleničkog plina SF6 (sumporov heksafluorid) koji je u uporabi te se, sukladno zakonskim propisima, podaci jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.Nadzor i izvještavanje


Podaci o vrstama i količinama onečišćujućih tvari u zrak, vrsti i karakteristikama korištenog goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare iz HEP-ovih izvora snage veće od 100 kW unose se jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi HAOP.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi koordinirane inspekcijske nadzore te objavljuje godišnja izvješća o rezultatima provedbe koordiniranih inspekcijskih nadzora u okviru kojih se izvješćuje i o provedenim nadzorima na HEP-ovim lokacijama.