EN
Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS)

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS)

EU-ETS (eng. European Union Emission Trading System) je Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Osnovni cilj uspostave EU-ETS-a je ograničiti emisije stakleničkih plinova i postupno ih smanjivati na troškovno učinkovit način. Treće razdoblje EU ETS-a započelo je 2013. godine i trajat će do kraja 2020. godine.Emisijske jedinice kojima se trguje u EU-ETS-u


Emisijske jedinice kojima se trguje u EU-ETS-u su:
  • opća emisijska jedinica tzv. EUA (eng. European Emission Allowances)
  • jedinice koje potječu od provedbe projekata na temelju Kyotskog protokola
    • ovjereno smanjenje emisije tzv. CER (eng. Certified emission reduction)
Obveznici trgovanja mogu kupovati emisijske jedinice na državnim dražbama, na burzama te putem bilateralnih ugovora s partnerima. Emisijske jedinice međusobno se razlikuju po cijeni i udjelu prema kojem ih operateri mogu koristiti za predaju na račune operatera postrojenja u Registru stakleničkih plinova EU (Registar). Jedna emisijska jedinica odgovara jednoj toni emitiranog ekvivalenta ugljikova dioksida tj. 1EUA=1CER=1 tona CO2 (eq).

Operateri postrojenja obvezni su predati emisijske jedinice na račune operatera postrojenja otvorene u Registru, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u količinama koje odgovaraju verificiranim emisijama CO2.
Podaci o jedničnim cijenama emisijskih jednica nalaze se ovdje.
 

Hrvatska u EU-ETS-u


Obveznici iz Republike Hrvatske pa tako i HEP, uključili su se u EU-ETS na početku trećeg razdoblja trgovanja tj. 1. siječnja 2013.

Treće razdoblje EU-ETS-a ima znatno stroža pravila u odnosu na prethodna dva razdoblja. Najznačajnija promjena za sektor energetike je da tijekom trećeg razdoblja EU-ETS-a više nema dodjele besplatnih emisijskih jedinica za emitiranje CO2 koji nastaje kao posljedica izgaranja fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, osim nekih iznimaka koje se ne odnose na Hrvatsku.
 

HEP i EU-ETS


HEP-ovi izvori obveznici trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova su uređaji za loženje nazivne toplinske snage veće od 20 MW koji ispuštaju CO2 sljedećih operatera: Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u HEP grupi uspostavljen je u prosincu 2012.

HEP-Trgovina d.o.o. kupuje emisijske jedinice za operatere HEP-Proizvodnju d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. u cilju pravovremene predaje na račune otvorene u Registru i ispunjenja propisane obveze.
Sukladno pravilima o uspostavi EU-ETS-a, operateri postrojenja HEP-Proizvodnja d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. imaju dozvole Ministarstva zaštite okoliša i energetike za emisije stakleničkih plinova, uspostavljen sustav praćenja, izvještavanja i verifikacije emisija te otvorene račune operatera postrojenja u Registru.

Verifikaciju emisija stakleničkih plinova obavlja akreditirani verifikator.

HEP-Proizvodnja d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. dostavljaju Izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 


Ukupne godišnje emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora (t/god)  
  2015.
CO2 t/god
2016.
CO2 t/god
termoelektrane i termoelektrane i toplane 2.956.766 3.190.090
kotlovnice za grijanje gradova 37.161 33.186


Emisije CO2 iz HEP-ovih izvora u sustavu EU-ETS (uređaji za loženje snage > 20 MWt)
  2015.
CO2 t/god
2016.
CO2 t/god
termoelektrane i termoelektrane i toplane 2.956.766 3.190.090
kotlovnice za grijanje gradova 913 603

 
Intenzitet emisija CO2 iz HEP-ovih izvora za proizvodnju električne energije u 2016.
Tijekom 2016. godine iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.739.453 t CO2. Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju bio je 447 g CO2/kWh. Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE i 50% NEK) za 2016. godinu je 223 g CO2/kWh.
 

Besplatne emisijske jedinice


Besplatne emisijske jedinice Europska komisija (EK) dodjeljuje HEP-ovim uređajima za loženje nazivne toplinske snage veće od 20 MWt za proizvodnju toplinske energije koju predaju u centralni toplinski sustav (CTS) tzv. „carbon leakage“ postrojenjima tj. postrojenjima za koje postoji rizik da će svoju proizvodnju premjestiti u države koje nisu obveznice EU-ETS-a.

Besplatne emisijske jedinice HEP-ovim postrojenjima EK dodjeljuje na temelju Izvješća o djelatnosti, a dodijeljene količine su podložne promjenama ovisno o proizvodnji toplinske energije za prethodnu godinu sukladno izvješćima koje operateri dostavljaju u HAOP do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.


Broj besplatnih emisijskih jedinica dodijeljen HEP-ovim izvorima u EU-ETS-u
  2015. 2016.
termoelektrane i termoelektrane i toplane 310.739 300.465
kotlovnice za grijanje gradova 338 296