EN
Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS)

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS)

EU-ETS (eng. European Union Emission Trading System) je Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Osnovni cilj uspostave EU-ETS-a je ograničiti emisije stakleničkih plinova i postupno ih smanjivati na troškovno učinkovit način. Treće razdoblje EU ETS-a započelo je 2013. godine i trajat će do kraja 2020. godine.Emisijske jedinice kojima se trguje u EU-ETS-u


Emisijske jedinice kojima se trguje u EU-ETS-u su:
  • opća emisijska jedinica tzv. EUA (eng. European Emission Allowances)
  • jedinice koje potječu od provedbe projekata na temelju Kyotskog protokola
    • ovjereno smanjenje emisije tzv. CER (eng. Certified emission reduction)
Obveznici trgovanja mogu kupovati emisijske jedinice na državnim dražbama, na burzama te putem bilateralnih ugovora s partnerima. Emisijske jedinice međusobno se razlikuju po cijeni i udjelu prema kojem ih operateri mogu koristiti za predaju na račune operatera postrojenja u Registru stakleničkih plinova EU (Registar). Jedna emisijska jedinica odgovara jednoj toni emitiranog ekvivalenta ugljikova dioksida tj. 1EUA=1CER=1 tona CO2 (eq).

Operateri postrojenja obvezni su predati emisijske jedinice na račune operatera postrojenja otvorene u Registru, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u količinama koje odgovaraju verificiranim emisijama CO2.
Podaci o jedničnim cijenama emisijskih jednica nalaze se ovdje.
 

Hrvatska u EU-ETS-u


Obveznici iz Republike Hrvatske pa tako i HEP, uključili su se u EU-ETS na početku trećeg razdoblja trgovanja tj. 1. siječnja 2013.

Treće razdoblje EU-ETS-a ima znatno stroža pravila u odnosu na prethodna dva razdoblja. Najznačajnija promjena za sektor energetike je da tijekom trećeg razdoblja EU-ETS-a više nema dodjele besplatnih emisijskih jedinica za emitiranje CO2 koji nastaje kao posljedica izgaranja fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, osim nekih iznimaka koje se ne odnose na Hrvatsku.
 

HEP i EU-ETS


HEP-ovi izvori obveznici trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova su uređaji za loženje nazivne toplinske snage veće od 20 MW koji ispuštaju CO2 sljedećih operatera: Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u HEP grupi uspostavljen je u prosincu 2012.

HEP-Trgovina d.o.o. kupuje emisijske jedinice za operatere HEP-Proizvodnju d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. u cilju pravovremene predaje na račune otvorene u Registru i ispunjenja propisane obveze.
Sukladno pravilima o uspostavi EU-ETS-a, operateri postrojenja HEP-Proizvodnja d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. imaju dozvole Ministarstva zaštite okoliša i energetike za emisije stakleničkih plinova, uspostavljen sustav praćenja, izvještavanja i verifikacije emisija te otvorene račune operatera postrojenja u Registru.

Verifikaciju emisija stakleničkih plinova obavlja akreditirani verifikator.

HEP-Proizvodnja d.o.o. i HEP-Toplinarstvo d.o.o. dostavljaju Izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 


Ukupne godišnje emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora (t/god)  
  2016. 2017.
termoelektrane i termoelektrane-toplane 3.190.090 2.780.074
bioenergane - 36.967
kotlovnice za grijanje gradova 37.161 33.353
 
Tijekom 2017. godine ukupne emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora smanjenje su za 12 posto u odnosu na 2016 . Rezultat je to povećanja korištenja prirodnog plina u termoelektranama i termoelektranama-toplanama u odnosu na tekuća goriva te smanjenja broja sati rada termoelektrana na ugljen. Do smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak 2017. godine u odnosu na 2016. godinu došlo je i u kotlovnicama za grijanje gradova zbog smanjenja potrošnje tekućih fosilnih goriva. U 2017. godini s radom su započele dvije HEP-ove bioenergane koje kao pogonsko gorivo koriste netretiranu drvnu sječku.


Emisije CO2 iz HEP-ovih izvora u sustavu EU-ETS (uređaji za loženje snage ˃ 20 MWt)
  2016. 2017.
termoelektrane i termoelektrane-toplane 3.190.090 2.780.074
Kotlovnice za grijanje gradova 605 190
 
 
Intenzitet emisija CO2 iz HEP-ovih izvora za proizvodnju električne energije u 2017.
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE i 50 posto Nuklearne elektrane Krško) za 2017. bio je 199 g CO2/kWh.
 

Besplatne emisijske jedinice

Besplatne emisijske jedinice Europska komisija (EK) dodjeljuje HEP-ovim uređajima za loženje nazivne toplinske snage veće od 20 MWt za proizvodnju toplinske energije koju predaju u centralni toplinski sustav (CTS) tzv. „carbon leakage“ postrojenjima tj. postrojenjima za koje postoji rizik da će svoju proizvodnju premjestiti u države koje nisu obveznice EU-ETS-a.

Besplatne emisijske jedinice HEP-ovim postrojenjima EK dodjeljuje na temelju Izvješća o djelatnosti, a dodijeljene količine su podložne promjenama ovisno o proizvodnji toplinske energije za prethodnu godinu sukladno izvješćima koje operateri dostavljaju u HAOP do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Broj besplatnih emisijskih jedinica dodijeljen HEP-ovim izvorima u EU-ETS-u
  2016. 2017.
Termoelektrane i termoelektrane-toplane/ tCO2 300.465 262.114
Kotlovnice za grijanje gradova/ t CO2 352 296