EN
Energetska suglasnost

Energetska suglasnost

http://www.hep.hr/plin/UserDocsImages/dokumenti/Energetska_suglasnost_prazan_obrazac.pdfZa dobivanje energetske suglasnosti potrebno je podnijeti zahtjev, ishoditi energetske uvjete, i energetsku suglasnost.

Za priključak građevine na distribucijsku plinsku mrežu vlasnik građevine odnosno investitor od distributera plina treba dobiti ispravu o postojanju energetskih uvjeta za priključenje, a potom ishoditi energetsku suglasnost koja je preduvjet za sklapanje ugovora o priključenju.

Energetski uvjeti su „dokument kojim se utvrđuje mogućnost priključenja na distribucijski sustav, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva … izdaje operator distribucijskog sustava“. Pribavljaju se „u postupku izdavanja akta kojim se određuju lokacijski uvjeti prema zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ili za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav“.

Energetska suglasnost je „dokument kojim se utvrđuje pravo na priključni kapacitet na distribucijskom sustavu, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva … izdaje operator distribucijskog sustava“. Energetska suglasnost se izdaje za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto. Zahtjev podnosi investitor priključka, „a uz zahtjev je dužan priložiti akt kojim se odobrava građenje prema zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda“.

Priključni kapacitet može biti utvrđen za građevinu i/ili za obračunsko mjerno mjesto (OMM). Priključni kapacitet građevine je „najveći protok plina kojeg je moguće ostvariti na pojedinom priključku sukladno odredbama ugovora o priključenju na distribucijski sustav izražen u kWh/h“. Priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta je „najveći protok plina kojeg je moguće ostvariti na pojedinom obračunskom mjernom mjestu sukladno energetskoj suglasnosti izražen u kWh/h“.

Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezina izdavanja ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

Pobliže odredbe o energetskoj suglasnosti sadržane su u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (N.N. br. 155/14). 

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta/energetske suglasnosti (PDF)

Energetski uvjeti (PDF)

Energetska suglasnost (PDF)