EN
Ugovor o priključenju

Ugovor o priključenju

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sklapa operator distribucijskog sustava s krajnjim kupcem u postupku priključenja na distribucijski sustav ili u postupku povećanja priključnog kapaciteta. 

Nakon izdavanja energetskih uvjeta, stranke u postupku mogu zatražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijski sustav.

Ugovorom se uređuju uvjeti priključenja na distribucijski sustav suglasno izdanoj energetskoj suglasnosti, tehnički uvjeti priključenja opreme, tehnički uvjeti o izgradnji priključka, rok izgradnje priključka, iznos i uvjeti plaćanja naknade za priključenje, vrijeme i mjesto priključenja te ostale odredbe.

Radi priključenja građevine na distribucijski sustav investitor priključka treba operatoru distribucijskog sustava podnijeti pisani zahtjev za priključenje u kojem trebaju biti sadržani propisani podatci iz članka 34. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

Naknadu za priključenje plaća investitor priključka suglasno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (N.N. br. 76/14) i Odluci o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godine (N.N. br. 122/16), koje je donijela HERA, i to:

(1) za kategoriju priključka I. (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) - iznos 865,61 kn,
(2) za kategoriju priključka II. (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) - iznos 2.754,46kn,
(3) za kategoriju priključka III. (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h) - iznos 4.702,61 kn,
(4) za kategoriju priključka IV. (priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h) - iznos 7.620,93 kn.