EN
Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Na HEP-ovim lokacijama kao posljedica obavljanja proizvodnih procesa nastaje komunalni i proizvodni otpad. Otpad se prema svojim karakteristikama dijeli neopasni i opasni otpad.

U HEP grupi je 2018. godine ukupno proizvedeno 1.455,49 tona opasnog i 71.694,79 tona neopasnog otpada; zabilježeno je smanjenje količine opasnog otpada u odnosu na prethodnu godinu za 2.248,5 tona jer je tijekom revitalizacija i remonata bilo manje opasnog otpada u odnosu na 2017., dok su količine neopasnog otpada nešto porasle što je posljedica rada bioenergana na šumsku biomasu koje su započele s radom 2017. godine.

Za sav otpad koji nastaje u HEP grupi vodi se od 2009. godine elektronička evidencija o vrstama, količinama i lokacijama nastanka otpada u HEP-ovom Informacijskom sustavu zaštite okoliša (INFOZOK). Otpad koji nastaje na HEP-ovim lokacijama predaje se ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Prije predaje ovlaštenim tvrtkama otpad se odvaja na mjestu nastanka i skladišti u privremenim skladištima otpada koja su uređena u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom te podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada. O količinama i vrstama proizvodnog otpada HEP jednom godišnje izvještava putem elektroničke baze podataka Registra onečišćavanja okoliša, a znatnih onečišćenja koja bi bila uzrokovana otpadom proizvedenim u HEP grupi nije bilo.
 

Interno odlagalište neopasnog otpada u Plominu

Na lokaciji plominskih termoelektrana nalazi se jedino HEP-ovo interno odlagalište neopasnog otpada na koje se odlaže isključivo vlastiti otpad koji nastaje u procesu proizvodnje električne energije iz ugljena. Otpadom koji nastaje u plominskim termoelektranama gospodari se u skladu s redom prvenstva u gospodarenju otpadom i sukladno zahtjevima tržišta dio otpada predaje se tvrtkama koje imaju dozvolu za oporabu otpada, a koriste se kao zamjena za mineralnu sirovinu. U Plominu je na interno odlagalište 2018. godine otpada odloženo 10.742,12 tone neopasnog otpada, a smanjenje je u odnosu na prethodnu godinu nastalo jer TE Plomin 1 nije radila.