EN
Zaštita biološke raznolikosti

Zaštita biološke raznolikosti

HEP-ove termoelektrane se nalaze unutar urbaniziranih ili industrijskih područja te se ne nalaze unutar područja ekološke mreže Natura 2000 ili zaštićenih područja na nacionalnoj razini. Neka zaštićena područja su u blizini proizvodnih objekata, primjerice značajni krajobraz Savica u blizini TE-TO Zagreb, ili TE-TO Osijek koja se nalazi u blizini granice Regionalnog parka Mura-Drava. Veliki broj HEP-ovih hidroelektrana nalazi se u području ekološke mreže Natura 2000, a neke u potpunosti ili djelomično u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, regionalni-park te područja značajnog krajobraza. Također, unutar područja očuvanja Natura 2000 značajnih za ptice nalazi se nešto više od 5.000 kilometara nadzemnih srednjenaponskih vodova što je oko 20 posto ukupne duljine nadzemnih srednjenaponskih vodova HEP ODS-a.

Tijekom 2018. godine nije bilo onečišćenja, gradnja niti širenja postrojenja, utjecaja na širenje invazivnih vrsta, patogena ili nametnika, smanjenje broja autohtonih vrsta, promjena staništa, promjena u prirodnim procesima, promjena saliniteta ili visine podzemnih voda.
 

Zaštita ptica

HEP je obvezan na ovim područjima planirati i graditi energetsku infrastrukturu koja sprječava i umanjuje rizik od stradavanja ptica koje obitavaju na ovim područjima. Identificirana su područja ekološke mreže i pripadajuće vrste za koja su ta područje definirana. Mjerama je ukupno obuhvaćeno 17 vrsta ptica koje se nalaze na Crvenom popisu ugroženih vrsta ptica.

U sklopu sporazuma sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike o zaštiti bijelih roda, tijekom 2018. HEP ODS ugradio je nove nosače za rodina gnijezda na stupovima distribucijske mreže te popravljao ili izmjestio dotrajala. Između 14 distribucijskih područja na čijem teritoriju gnijezde bijele rode ističe se Elektra Križ sa 60 provedenih mjera zaštite.

Udruga BIOM, od 2014. godine otkada je napravljen umjetni otok na akumulaciji HE Varaždin, održava otok bez vegetacije kako bi se održali povoljni uvjeti za gniježđenje crvenokljune čigre (Sterna hirundo). U jesen te u rano proljeće, prije nego što se čigre vrate sa zimovanja, vegetacija se kosi i uklanja s otoka. Sukcesija otoka i sprudova na rijekama jako degradira takva staništa koja su prijeko potrebna ovim pticama. Od rujna 2017. godine, Udruga BIOM ovu aktivnost provodi u sklopu projekta Interreg ČIGRA - Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s partnerima iz Hrvatske i Slovenije. Na otok je udruga postavila i fotozamke kojima prati gniježđenje čigri, ali i prisutnost ostalih ptica i predatora poput vidre. Upravo zbog velike predacije vidre na jajima i mladuncima čigre, u sklopu Interreg projekta postavljena je električna ograda kako bi se spriječio dolazak vidre na otok i povećala uspješnost gniježđenja crvenokljune čigre. Osim konzervacijskih aktivnosti, udruga je organizirala i provela sedmodnevni edukacijski kamp „Naša Drava“ za učenike srednjih škola Varaždinske županije u sklopu kojeg su posjetili i HE Čakovec. Glavni motiv kampa bile su crvenokljune čigre te bioraznolikost i zaštita rijeke Drave.