EN
Povjerenici za etiku

Povjerenici za etiku


Povjerenici za etiku zaprimaju pritužbe radnika i drugih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba na neetično i moguće koruptivno postupanje radnika, provode postupak ispitivanja utemeljenosti pritužbe, vode evidenciju o zaprimljenim pritužbama, prate primjenu Etičkog kodeksa u društvu u kojem su imenovani, promoviraju etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i odnosima radnika prema kupcima te daju savjete radnicima o etičnom ponašanju.

U postupku ispitivanja utemeljenosti pritužbe, povjerenici za etiku samostalno izvode dokaze, pribavljaju pisane izjave radnika na koje se odnosi pritužba i izjave svjedoka i po potrebi izjave podnositelja pritužbe, traže pisana očitovanja od mjerodavnih organizacijskih jedinica te poduzimaju druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja. O provedenom postupku ispitivanja utemeljenosti pritužbe, povjerenici za etiku dužni su podnijeti pisano izvješće predsjedniku uprave/direktoru društva.

Povjerenici za etiku dužni su provesti postupak ispitivanja utemeljenosti i anonimne pritužbe.
 

Povjerenici za etiku HEP grupe

 

HEP d.d.
HEP Trgovina d.o.o.
HEP ESCO d.o.o.
HEP Nastavno-obrazovni centar

 

Sandra Pemper
Sektor za pravne poslove
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 679
e-mail: sandra.pemper@hep.hr

HEP ELEKTRA d.o.o. Dubravka Celić
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 21 514
e-mail: dubravka.celic@hep.hr

HEP Opskrba d.o.o. Marin Berlengi
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 902
e-mail: marin.berlengi@hep.hr

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 
Pero Josipović
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel: 01/63 22 254
e-mail: pero.josipovic@hep.hr

HEP Toplinarstvo d.o.o.

 
Ljiljana Lončarek
Služba za ekonomsko-financijske poslove
Miševečka 15 a, 10000 Zagreb
Tel. 01/60 09 567
e-mail: ljiljana.loncarek@hep.hr

HEP Proizvodnja d.o.o.

 
Romana Floršić
Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 22 125
e-mail: romana.florsic@hep.hr

HEP Plin d.o.o.

 
Katarina Digula Radaković
Služba za pravnu, kadrovsku i opću potporu
Cara Hadrijana 7, 34000 Osijek
Tel: 034/80 16 54
e-mail: katarina.digularadakovic@hep.hr

HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. Igor Bender
Sektor za operativno upravljanje neposlovnom imovinom
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Tel. 01/63 22 381
e-mail: igor.bender@hep.hr