EN
Okolišne dozvole

Okolišne dozvole

Okolišna dozvola se izdaje za postrojenja u kojima se obavljaju i za postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije onečišćujućih tvari u tlo, zrak, vode i more.

Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja tj. prije dobivanja uporabne dozvole.


Obveznici ishođenja okolišne dozvole


Na temelju Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14) obveznici ishođenja okolišnih dozvola su HEP-ova postojeća termoenergetska postrojenja za izgaranje goriva nazivne ulazne toplinske snage ≥50 MW sljedećih operatera:
  • HEP-Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
  • HEP-Toplinarstvo d.o.o. – Pogon Osijek


Najbolje raspoložive tehnike


Granične vrijednosti za pojedine onečišćujuće tvari propisane okolišnom dozvolom moraju se postići u rokovima kako je to utvrđeno samom dozvolom i to primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT). NRT podrazumijeva sve tehnike, uključujući tehnologiju, planiranje, izgradnju, održavanje, rad i zatvaranje pogona, koje su primjenjive u praksi pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima te su najučinkovitije u postizanju najvišeg stupnja zaštite okoliša u cjelini. Najbolje raspoložive tehnike opisane su u Referentnim dokumentima tzv. BREF-ovima (eng. Best Available Techniques Reference Document). U izradi svakog BREF dokumenata sudjeluju tehničke radne skupine sastavljene od stručnjaka iz sektora industrije, nevladinih udruga, provedbenih i regulatornih tijela država članica EU.

Najznačajniji sektorski BREF za HEP-ova postrojenja je tzv. LCP BREF u kojem su navedene GVE koje veliki uređaji za loženje (eng. Large Combustion Plants – LCP) moraju postići odabirom NRT.


Usklađivanje s direktivama EU


Rokovi usklađivanja postojećih postrojenja s graničnim vrijednostim emisija (GVE) za pojedine onečišćujuće tvari propisani su Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU (IED – Directive on industrial emissions) kojoj je prethodila Direktiva o integriranom sprječavanu i nadzoru onečišćenja 2008/1/EU (IPPC – Directive concerning integrated pollution prevention and control). Prema odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji HEP-ova postojeća postrojenja trebaju postići GVE za SO2, NOx i krute čestice do 1. siječnja 2018. 


Prijelazni rokovi


Direktiva o industrijskim emisijama (IED) također predviđa prijelazne rokove za postizanja GVE za pojedine onečišćujuće tvari za postojeća postrojenja.

HEP-Proizvodnja d.o.o. podnijela je Ministarstvu zahtjev za izuzeće za toplane i blaže GVE za NOx za plinske blokove u EL-TO Zagreb i plinske blokove PT 1, PT 2 i 45 MW u TE-TO Osijek u cilju osiguranja nastavka opskrbe gradova toplinskom energijom. Ministarstvo je 2015. godine dalo pozitivna mišljenja na zahtjev za EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek i omogućilo nastavak rada plinskih blokova nakon 1. siječnja 2018. te opskrbu Zagreba i Osijeka toplinskom energijom.

Tijekom 2015. godine HEP-Proizvodnja d.o.o. predala je MZOIE zahtjev za izuzeće za ograničeni životni vijek za razdoblje od 1.1.2016. do 21.12.2023. za plinske turbine u KTE Jertovec, blokove A i B u TE-TO Sisak i blok 320 MWe u TE Rijeka. MZOIE je dalo pozitivno mišljenje za izuzeće za KTE Jertovec, TE Rijeka i blok B u TE-TO Sisak i na temelju toga izdalo rješenje o izmjeni okolišne dozvole koje je objavljena na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE). MZOIE nije odobrilo zahtjev za izuzeće za ograničeni životni vijek za blok A u TE-TO Sisak.
 

Postupak ishođenja okolišne dozvole


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donosi rješenje o okolišnoj dozvoli postrojenjima koja su podnijela Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole (Zahtjev) i Tehničko-tehnološko rješenje (TTR) u kojem se opisuju način i rokovi usklađivanja s GVE. Zahtjeve i TTR izrađuju ovlaštenici s dozvolom Ministarstva.
 

Ishođena rješenja za HEP-ova postrojenja


Sva HEP-ova postojeća i nova postrojenja ishodila su rješenje o okolišnoj dozvoli (objedinjenim uvjetima zaštite okoliša):
  • Postojeća postrojenja HEP-Proizvodnje d.o.o.: TE-TO Sisak, TE-TO Osijek, TE Rijeka, TE Plomin 1, TE Plomin 2, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb i EL-TO Zagreb
  • Nova postrojenja: Blok C u TE-TO Sisak i Plomin C-500
Zahtjevi za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, tehničko-tehnološka rješenja i rješenja o ishođenim okolišnim dozvolama (objedinjenim uvjetima zaštite okoliša) nalaze se na stranicama MZOIE.

 

Ishođenje nove okolišne dozvole za TE Plomin 1

U tijeku je postupak ishođenja novog rješenja o okolišnoj dozvoli  za TE Plomin 1.  Javni uvid održan je od 9. travnja 2018. do 9. svibnja 2018., a javno izlaganje 19. travnja 2018.godine u Plomin luci. Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole nakon 1.1.2018. za postrojenja  TE Plomin 1 predan je MZOIE jer nije realizirana izgradnja zamjenskog bloka na lokaciji Plomin. Dokumentacija je objavljena na mrežnim stranicama MZOIE, u kategoriji Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja.

Produženje okolišne dozvole za TE Plomin 1 i rad nakon 1. siječnja 2018. godine zatraženo je iz sljedećih razloga: smanjenje uvoza električne energije i diversifikacije HEP-ovog energetskog portfelja, osiguranja stabilnog i pouzdanog izvora bazne električne energije koji je preduvjet za razvoj i povećanje kapaciteta obnovljivih izvora, prosječno 900.000 MWh godišnje proizvedene električne energije po konkurentnoj cijeni u portfelju HEP-a, pružanja usluga regulacije u elektroenergetskom sustavu, optimalnog korištenja lokacije, sustava i znanja te zadržavanja radnih mjesta u TE Plomin 1. Konačna odluka o pokretanju postupka revitalizaciji TE Plomin 1 donijet će se ovisno o rezultatima studije izvodljivosti čija je izrada u tijeku.