EN
Okolišne dozvole

Okolišne dozvole

Okolišna dozvola se izdaje za postrojenja u kojima se obavljaju i za postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije onečišćujućih tvari u tlo, zrak, vode i more.
Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja tj. prije dobivanja uporabne dozvole.
 

Obveznici ishođenja okolišne dozvole

Na temelju Uredbe o okolišnoj dozvoli obveznici ishođenja okolišnih dozvola su HEP-ova postojeća termoenergetska postrojenja za izgaranje goriva nazivne ulazne toplinske snage ≥50 MW sljedećih operatera:
  • HEP-Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin 1, TE Plomin 2, TE Rijeka, TE-TO Sisak, KTE Jertovec, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek
  • HEP-Toplinarstvo d.o.o. – Pogon Osijek


Najbolje raspoložive tehnike

Granične vrijednosti za pojedine onečišćujuće tvari propisane okolišnom dozvolom moraju se postići u rokovima kako je to utvrđeno samom dozvolom i to primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT). NRT podrazumijeva sve tehnike, uključujući tehnologiju, planiranje, izgradnju, održavanje, rad i zatvaranje pogona, koje su primjenjive u praksi pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima te su najučinkovitije u postizanju najvišeg stupnja zaštite okoliša u cjelini. Najbolje raspoložive tehnike opisane su u Referentnim dokumentima tzv. BREF-ovima (eng. Best Available Techniques Reference Document). U izradi svakog BREF dokumenata sudjeluju tehničke radne skupine sastavljene od stručnjaka iz sektora industrije, nevladinih udruga, provedbenih i regulatornih tijela država članica EU.
Najznačajniji sektorski BREF za HEP-ova postrojenja je tzv. LCP BREF u kojem su navedene GVE koje veliki uređaji za loženje (eng. Large Combustion Plants – LCP) moraju postići odabirom NRT.
 

Usklađivanje s direktivama EU

Rokovi usklađivanja postojećih postrojenja s graničnim vrijednostima emisija (GVE) za pojedine onečišćujuće tvari propisani su Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU (IED – Directive on industrial emissions) kojoj je prethodila Direktiva o integriranom sprječavanu i nadzoru onečišćenja 2008/1/EU (IPPC – Directive concerning integrated pollution prevention and control). Prema odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji HEP-ova postojeća postrojenja trebala su postići GVE za SO2, NOi krute čestice do 1. siječnja 2018. 
Direktiva o industrijskim emisijama (IED) također predviđa prijelazne rokove za postizanja GVE za pojedine onečišćujuće tvari za postojeća postrojenja.

 

Ishođena rješenja za HEP-ova postrojenja

Sva HEP-ova postojeća postrojenja ishodila su rješenje o okolišnoj dozvoli (objedinjenim uvjetima zaštite okoliša):
Ministarstvo je odobrilo izuzeće za toplane i blaže GVE za NOza plinske blokove u EL-TO Zagreb i plinske blokove PT 1, PT 2 i 45 MW u TE-TO Osijek što je omogućilo nastavak rada plinskih blokova nakon 1. siječnja 2018. te nastavak sigurne opskrbe Zagreba i Osijeka toplinskom energijom. Također, rešenjima o izmjeni okolišne dozvole odobreno je izuzeće za ograničeni životni vijek za razdoblje do 21.prosinca 2023. za plinske turbine u KTE Jertovec, blok B u TE-TO Sisak i blok 320 MWe u TE Rijeka.
Termoelektrana Plomin 1 ishodila je 25. veljače 2019. Rješenje o okolišnoj dozvoli. Ovom okolišnom dozvolom ukidaju se uvjeti iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša koja je vrijedila do 1. siječnja 2018. godine.
Zahtjevi za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, tehničko-tehnološka rješenja i rješenja o ishođenim okolišnim dozvolama (objedinjenim uvjetima zaštite okoliša) nalaze se na stranicama MZOIE.