EN
Zaštita i korištenje voda

Zaštita i korištenje voda

Korištenje vodaSve HEP-ove hidroelektrane imaju ishođene koncesije za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije. Sastavni dio koncesija su i koncesijski uvjeti, odnosno vodopravne dozvole za korištenje voda.

Sva termoenergetska postrojenja (termoelektrane i termoelektrane-toplane) imaju ishođene koncesije za zahvaćanje voda koje se koriste u proizvodnom procesu za proizvodnju električne i toplinske energije te kao rashladne vode.

O zahvaćenim količinama vode HEP-ove hidroelektrane, termoelektrane i termoelektrane-toplane izvještavaju u obliku mjesečnih i godišnjih izvješća Hrvatske vode.

Koncesijski uvjeti i uvjeti u vodopravnim dozvolama propisuju se u cilju zaštite voda.


 

Zaštita voda

 

Hidroelektrane


U skladu s uvjetima iz vodopravnih dozvola odnosno koncesijskim uvjetima, HEP-ove hidroelektrane provode sljedeće aktivnosti:
 • mjesečna ispitivanja kakvoća voda na svojim akumulacijama putem ovlaštenih laboratorija
 • periodička ispitivanja kakvoće podzemnih i nadzemnih voda u hidroakumulacijskim sustavima (dovodnim i odvodnim kanalima, akumulacijama, drenažnim kanalima, zaobalju, starima koritima rijeka) putem ovlaštenih laboratorija i znanstvenih institucija
 • izradu i provedbu odredbi iz operativnih planova interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • osiguravanje stalnog protoka u količinama propisanim za svaku hidroelektranu zasebno u cilju očuvanja ekosustava vodotoka
 • osiguravanje provedbe odredbi o akumulacijama koje propisuju Hrvatske vode 

 

Termoelektrane


Termoenergetska postrojenja imaju ishođene okolišne dozvole čiji su sastavni dio i vodopravni uvjeti za ispuštanje otpadnih voda. Za termoenergetska postrojenja koja su još uvijek u postupku ishođenja okolišne dozvole vrijede vodopravne dozvola za ispuštanje otpadnih voda. U skladu s rješenjima o okolišnim dozvolama, odnosno vodopravnim dozvolama te uvjetima iz koncesija, u termoenergetskim postrojenjima provode se sljedeće aktivnosti:
 • mjesečna ispitivanja kakvoće otpadnih voda (kompozitni uzorci) na kontrolnim mjernim oknima putem ovlaštenih laboratorija
 • vođenje očevidnika o količinama ispuštenih otpadnih voda
 • mjerenja temperature i količine ispuštene rashladne vode
 • mjerenja protoka otpadne vode
 • provjere i ispitivanje vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • izrada i provedba operativnih planova interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 

Izvještavanje


HEP jednom godišnje izvještava o izvorima, vrstama, količini, kakvoći i načinima ispuštanja otpadnih voda te uređajima za pročišćavanje otpadnih voda putem elektroničke baze Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Agencija za zaštitu okoliša.

HEP-ove hidroelektrane, termoelektrane i termoelektrane toplane, sukladno zakonskim propisima,  dostavljaju Hrvatskim vodama podatke o mjesečnoj i godišnjoj količini ispuštene otpadne vode te obavljenim ispitivanjima otpadnih voda.

 

Uklanjanje naplavljenog otpada


HEP-ove hidroelektrane u cilju očuvanja vlastitih objekata te poboljšanja kakvoće vode, dugi niz godina uklanjaju i zbrinjavaju mješoviti otpad tzv. naplavine  koji se u vrijeme visokih voda zaustavlja na ulaznim uređajima i rešetkama postrojenja. Godišnje se na rešetkama zaustavi 2.500 do 4.500 tona otpada. Uklanjanje naplavina zahtijeva značajna materijalna ulaganja.

Hidroelektrane na čijim se rešetkama zaustavljaju naplavine nisu proizvođači toga otpada, ali Hrvatska elektroprivreda, premda nema zakonsku obvezu, u potpunosti financira izdvajanje iz vodotoka i gospodarenje otpadom od naplavina.