EN
Pojmovnik

Pojmovnik

Bilateralni raspored – satni plan isporuke ili preuzimanja električne energije za dan isporuke temeljem sklopljenih ugovora između dva tržišna sudionika.

Dijagram opterećenja - skup prosječnih petnaest minutnih vrijednosti opterećenja.

Elektroenergetska mreža - mreža za opskrbu električnom energijom - skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije.

Energetski subjekt - pravna ili fizička osoba koja obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti.

Energija uravnoteženja - energija odstupanja ostvarene proizvodnje ili isporuke električne energije od prijavljenih rasporeda ostvarenja, a razlika između ostvarenja i iznosa u ugovornom rasporedu obračunava se prema obračunskim razdobljima uravnoteženja (jedan sat) za svaki subjekt odgovoran za odstupanje.

Javna usluga - usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima prema reguliranoj cijeni i reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema nače­lima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom.

Kogeneracija - istodobna proizvodnja električne i toplinske energije u jedinstvenom procesu.

Korisnik elektroenergetske mreže - fizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac).

Korištenje mreže - usluga operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava korisniku mreže, kojom se omogućuje protok električne energije u prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži kao korištenje usluga sustava.

Kupac električne energije - pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju i koji može slobodno izabrati od koga će kupiti energiju.

Obračunsko mjerno mjesto - mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.

Obračunsko razdoblje - vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i snage.

Opskrbljivač - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje energiju kupcima.

Ugovorni raspored – raspored za dan isporuke koji sadrži jedan ili više bilateralnih rasporeda.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.