EN
Česta pitanja

Česta pitanja

HEP Opskrba svojim kupcima nudi pouzdanu opskrbu energijom te brojne pogodnosti;  jedan račun za sva obračunska mjerna mjesta, uvid u račune 24 sata putem aplikacije Moj račun, ugovaranje više načina i rokova plaćanja, podrška kupcima putem besplatnog telefona i online, mogućnost udruživanja, program lojalnosti i sl. Naše su prednosti i individualni pristup svakom kupcu, visoko obrazovani i stručan kadar kao i dugogodišnje iskustvo u rješavanju poslovnih problema. U prilog tome govori i činjenica da su nam povjerenje dali gotovo svi najveći kupci u Republici Hrvatskoj.
HEP ODS obavlja djelatnost distribucije električne energije: poslovi mjerenja, obračuna potrošnje, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti.

HEP Elektra opskrbljuje krajnje kupce iz kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge kao javne opskrbe prema reguliranim uvjetima.

HEP Opskrba nema obvezu javne usluge i opskrbljuje krajnje kupce prema ugovorenim uvjetima.
Hrvatsko tržište električne energije u potpunosti je usklađeno i funkcionira prema europskim zakonima. Dozvolu za obavljanje opskrbe električnom energijom izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

 
Ne može, jer preduvjet za zaključivanje Ugovora o opskrbi s HEP Opskrbom jest raskid postojećih Ugovora o opskrbi s trenutnim opskrbljivačem. Ako se kupcu isporučuje električna energija u okviru zajamčene usluge, nije potrebno raskidati postojeći ugovor o opskrbi s HEP Operatorom distribucijskog sustava (HEP ODS) ili Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS).
 
Ugovor o opskrbi zaključuje se na određeno vrijeme, a najmanje na rok obračunskog razdoblja, odnosno jedan mjesec.
 
Ugovor o korištenju mreže je ugovor kojim se korisniku mreže regulira usluga operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava za omogućavanje protoka električne energije u prijenosnoj i distribucijskoj mreži korištenjem usluga sustava. Uvjeti u ugovoru propisani su Općim uvjetima za korištenje mreže i  za opskrbu električnom energijom i ostalim podzakonskim aktima.

Od 1. siječnja 2017. svi kupci na niskom naponu dobivat će jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežu.
 
Mrežarina je naknada za korištenje mreže koju plaćaju svi kupci električne energije bez obzira kod kojeg su opskrbljivača. Korištenje mreže ugovara svaki kupac s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava  (HOPS) ili HEP Operatorom distribucijskog sustava  (HEP ODS), ovisno o priključku. Mrežarina se obračunava na temelju ostvarenih količina električne energije i snage, ovisno o tarifnom modelu u skladu s Tarifnim sustavom za prijenos električne energije i Tarifnim sustavom za distribuciju električne energije.

Od 1. siječnja 2017. svi kupci na niskom naponu dobivat će jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežu.
Operator prijenosnog i operator distribucijskog sustava mjerodavni su i odgovorni za ta i ostala pitanja i primjedbe iz područja korištenja mreže.
Nakon sklapanja ugovora o opskrbi s HEP Opskrbom, kupac će za električnu energiju dobivati jedan račun za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o opskrbi. Za korištenje mreže kupac će dobivati jedan ili više računa od operatora prijenosnog, odnosno operatora distribucijskog sustava, bez obzira kojeg opskrbljivača izabere.

Od 1. siječnja 2017. svi kupci na niskom naponu dobivat će jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežu.
 
Dva računa izdaju se sukladno Zakonu o tržištu električne energije i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu. Jedan račun šalje HEP Opskrba za potrošenu električnu energiju, a drugi Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) ili HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS)  za korištenje mreže.

Od 1. siječnja 2017. svi kupci na niskom naponu dobivat će jedinstveni račun za električnu energiju i za mrežu.
U pravilu ugovaramo jedan račun za sva obračunska mjerna mjesta, a uz račun dostavljamo i obračune za svako mjerno mjesto posebno, pa je time moguće pratiti potrošnju i trošak za svako obračunsko mjerno mjesto. Iznimno, moguće je ugovaranje i više računa.

Prigovor na račun se podnosi u roku od 15 dana od dana izdavanja, u pisanom obliku na adresu: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: opskrba@hep.hr

Prigovor mora sadržavati sve podatke prikladne za identifikaciju Kupca i Ugovora, obrazloženje razloga za prigovor, dokumentaciju i druge dokaze na kojima Kupac temelji svoj prigovor. Ukoliko prigovor ne sadrži navedene podatke, niti je potpisan od strane Kupca (osim ukoliko je dostavljen e-poštom), smatrat će se nepodobnim za postupanje. Opskrbljivač će odlučiti o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora koji sadrži sve potrebne podatke za odlučivanje. Ukoliko Kupac naknadno dostavi pojedine podatke potrebne za rješavanje prigovora, rok od 15 dana se računa od dostave posljednjeg podatka Opskrbljivaču.

Opskrbna naknada predstavlja obračunski element, kojeg HEP Opskrba obračunava po kupcu, bez obzira koliko kupac ima obračunskih mjernih mjesta. Za razliku od HEP Opskrbe neki alternativni opskrbljivači, opskrbnu naknadu naplaćuju po svakom obračunskom mjernom mjestu.
Mali kupci - Obrtnici koji nisu u sustavu PDV-a mogu biti oslobođeni plaćanja opskrbne naknade, ako dostave dokaze da imaju aktivan obrt koji nije u sustavu PDV-a.

Potrebne potvrde: Potvrde, uz obaveznu e-mail adresu dostavite u HEP Opskrbu. Na vašu e-mail adresu dostavljati ćemo vam obavijesti o pristiglim računima koje možete sami ispisati direktno iz aplikacije Moj račun. Vaši računi više neće dolaziti poštom.
 
Kako bismo približili cijenu koju kupac plaća za električnu energiju stvarnom trošku, ovisno o vremenu kada kupac energiju koristi, uveli smo sustav terećenja i odobrenja. Terećenja i odobrenja računaju se ovisno o načinu potrošnje električne energije. Kupac promjenom načina potrošnje i redovitim podmirivanjem računa može utjecati na promjenu visine odobrenja/ terećenja u narednom ugovornom razdoblju i tako smanjiti troškove el. energije.
Kupac promjenom načina potrošnje i redovitim podmirivanjem računa može utjecati na promjenu visine odobrenja/ terećenja u narednom ugovornom razdoblju i tako smanjiti troškove el. energije.
Kupac može utjecati na visinu odobrenja/terećenja, odnosno visinu računa.
Računi i obračuni se izdaju u pisanom i elektronskom obliku. Na vašu elektronsku adresu dostavljaju se u PDF i/ili excel formatu istog dana kada su izdani. Račune u pisanom obliku primit ćete u najkraćem vremenskom roku.
Dostavom računa i obračuna elektronskom poštom omogućujemo vam da odmah možete započeti s postupkom obrade računa, ali i obračuna. Vaši računi i dalje će stizati u pisanom obliku.
 
Zakonske zatezne kamate se obračunavaju za svako plaćanje koje uslijedi iza ugovorenog roka plaćanja označenog na računu. Obračunata kamata iskazuje se u prvom sljedećem računu iza plaćanja i naplaćuje se prije glavnice u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
  • Zakonom propisana (Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017) kao obveza svakog kupca električne energije u cilju prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije.
  • Posebno iskazana na računu za električnu energiju. Trenutno iznosi 0,105 kn po kWh + PDV.
  • Obveza opskrbljivača je da prikupljena sredstva od naknade za poticanje OIE proslijedi u HROTE koji ta sredstva koristi za isplatu poticajne cijene povlaštenim proizvođačima za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Kupci koji su nositelji Dozvole za emisije stakleničkih plinova imaju pravo na obračun po nižoj tarifi naknade za OIEK u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017).
Kupci koji su nositelji Dozvole za emisije stakleničkih plinova dostavljaju Dozvolu opskrbljivaču.
Niža naknada obračunavat će se od prvog dana mjeseca u kojemu kupac nositelj Dozvolu dostavi opskrbljivaču.
U zahtjevu je obavezno navesti na koje/a OMM se dozvola odnosi.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.