EN

KKE EL-TO Zagreb (u razvoju)


KKE EL-TO Zagreb električne snage 90-150 MWe i toplinske snage do 130 MWt, projekt je visokoučinkovite kombi-kogeneracijske elektrane na plin. Planiranim povećanjem instalirane električne snage na lokaciji, pogon EL-TO će biti pouzdan oslonac sigurnog napajanja zapadnog i sjevernog dijela grada električnom energijom. To je osobito važno u trenucima ozbiljnijih poremećaja u elektroenergetskom sustavu jer će prekide u isporuci električne i toplinske energije u gradu Zagrebu svesti na najmanju moguću mjeru.
 
HEP je u razvoju projekta vodio računa o osiguranju kontinuirane proizvodnje na lokaciji EL-TO Zagreb za potrebe kupaca toplinske energije i industrijske pare u zapadnom dijelu grada Zagreba, i nakon 1. siječnja 2018. od kada je Hrvatska obveznik primjene odredaba EU direktive o industrijskim emisijama. U skladu sa smjernicama o energetskoj učinkovitosti koja je sastavni dio strateških energetskih dokumenata EU i Republike Hrvatske, HEP se odlučio za rekonstrukciju i modernizaciju postrojenja te zamjenu dijela kapaciteta EL-TO Zagreb novim kombi-kogeneracijskim blokom na prirodni plin za spojnu proizvodnju topline i električne energije. Novi blok, prema tehničko-tehnološkim karakteristikama pripada visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima sa značajnom uštedom primarne energije u spojnom procesu.

 

Status projekta

Projekt je pripremljen za realizaciju  - u tijeku je natječaj za izgradnju i nabavu te montažu opreme, te za višegodišnji ugovor o održavanju. U srpnju 2014. izdana je lokacijska dozvola, a u međuvremenu je nastavljena izrada projektne dokumentacije uređenja infrastrukture lokacije na kojoj se ni tijekom izgradnje neće prekidati proizvodnja. U pripremi je i financijska konstrukcija projekta koja se temelji na osiguranju kredita EBRD-a, EIB-a i sindikata banaka.


 
Investitor: HEP
Položaj: Grad Zagreb, pogon EL-TO Zagreb
Naziv: KKE EL-TO Zagreb 
Vrsta proizvoda: električna energija/toplinska energija/tehnološka para
Tip elektrane:    novi KKE(CCCGT) blok  
Vrsta goriva: prirodni plin
Snaga/efikasnost: 90-150MWe/do 120MWt / 89,5%
Godišnja proizvodnja/režim: 733 GWh električne i 636 GWh toplinske energije / bazna elektrana
Vrijednost investicije: 150 mil. EUR
Financiranje: Vlastita sredstva / kredit 
Status projekta: Ishođena je lokacijska dozvola i objavljen tender za izgradnju, opremu i dugoročni ugovor o održavanju koji je u tijeku
Trajanje izgradnje:  2018. - 2021.
 
 
Kontakt

kkeeltozagreb@hep.hr

Karta