EN

KKE EL-TO Zagreb (u razvoju)


Novi visokoučinkoviti kombi-kogeneracijski blok KKE EL-TO Zagreb, električne snage 150MWe i toplinske snage 114MWt, biti će pouzdan oslonac sigurnog napajanja grada Zagreba električnom i toplinskom energijom. To je osobito važno u trenucima ozbiljnih poremećaja u elektroenergetskom sustavu jer svodi moguće prekide u isporuci električne i toplinske energije u gradu Zagrebu na najmanju moguću mjeru.
 
HEP je u razvoju projekta vodio računa o osiguranju kontinuirane proizvodnje na lokaciji EL-TO Zagreb za potrebe kupaca toplinske energije i industrijske pare u zapadnom dijelu grada Zagreba, i nakon 1. siječnja 2018. godine od kada je Hrvatska obveznik primjene odredaba EU direktive o industrijskim emisijama. U skladu sa smjernicama o energetskoj učinkovitosti koja je sastavni dio strateških energetskih dokumenata EU i Republike Hrvatske, HEP će  izgraditi novi kogeneracijski blok, izuzetno visoke uštede primarne energije, koji će zamijeniti dio dotrajalih i zastarjelih jedinica na lokaciji EL-TO Zagreb.
 
Kako se radi o toplifikacijskom objektu koji će koristiti isključivo plinsko gorivo, to znači znatno manju specifičnu količinu emisija CO2 po proizvedenom kWh energije u odnosu na postojeće stanje na lokaciji.
 

Status projekta

Projekt je pripremljen za realizaciju  - proveden je natječaj za izgradnju i nabavu te montažu opreme (EPC ugovor), te za višegodišnji ugovor o održavanju (LTSA). Projekt posjeduje lokacijsku dozvolu, dokumentaciju za prvu građevinsku dozvolu, te su započeti pripremni radovi na lokaciji budućeg proizvodnog postrojenja. Financijska konstrukcija projekta priprema se u suradnji s EBRD-om i sindikatom komercijalnih banaka te s EIB-om.

 
Investitor: HEP
Položaj: Grad Zagreb, pogon EL-TO Zagreb
Naziv: KKE EL-TO Zagreb 
Vrsta proizvoda: električna energija/toplinska energija/tehnološka para
Tip elektrane:    novi KKE(CCCGT) blok  
Vrsta goriva: prirodni plin
Snaga/efikasnost: 150MWe i 114MWt / 90%
Godišnja proizvodnja/režim: 675GWh električne energije, 450GWh toplinske energije za CTS i 160GWh tehnološke pare za industriju / bazna elektrana
Vrijednost investicije: 120 mil. EUR
Financiranje: Vlastita sredstva / kredit 
Status projekta: Projekt posjeduje lokacijsku dozvolu, u pripremi je jedna građevinska dozvola te je proveden tender za izgradnju, opremu i dugoročni ugovor o održavanju temeljem kojeg je ugovaranje u pripremi
Trajanje izgradnje:  2018. - 2021.
 
 
Kontakt

kkeeltozagreb@hep.hr

Karta