EN
Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


U skladu sa člankom 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima u kojima:
  • predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove, ili
  • je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju
  • kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
jer u tim slučajevima postoji SUKOB INTERESA.


Predstavnici Naručitelja su pritom:
  • čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja, te s njima povezane
  • osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik)
  • ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave te
  • druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.


Ako je povezana osoba čelnika tijela naručitelja ili članova upravnog ili nadzornog tijela naručitelja svoje poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana tada NIJE riječ o sukobu interesa.

Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa o sprječavanju sukoba interesa.

Ako je čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja ili njima povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa, tada JEST riječ o sukobu interesa.

Ako čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja ili njima povezana osoba upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba, tada NIJE riječ o sukobu interesa.